مدرس:
* کارشناس ارشد طراحی محیط زیست
* عضو انجمن هنرمندان نقاش کرج
* مدرس افتخاری نقاشی در برهی از مدارس
* نویسنده ی کتاب رنگ ها و طرح ها
* برگذارکننده ی ۶ نمایشگاه انفرادی و ۳ نمایشگاه گروهی

سونیا نعمتی
سونیا نعمتی